• Febrero
  SILICATOS DE MALPICA ENPRESAK EKOIZPENA (ETA KUTSADURA) HANDITU EGINGO DU
  Zamudio eta Lezama arteko mugan dagoen Silicatos de Malpica S.L.U. (lehengo FMC Foret) enpresa kimikoa bere lantegia handitzeko izapide administratiboak eta ingurumenekoak egiten ari da. Enpresa horrek silikato sodikoak eta likidoak ekoizten ditu, eta IQE talde multinazionalaren parte da, hark FMC Foreten silikatoen atala erosi zuenetik 2015eko azaroan.
  Handitzearen helburu nagusia labe berri bat eta instalazio erantsiak, tximinia, biltegiak, etab. instalatzea izango da. Horrez gain, beste 1.000 m2 gehiago hartuko dituzte materialak biltegiratzeko. Labe berri horrek, existitzen diren bi laben pareko potentzia izango du eta, enpresak,praktikoki, ekoizpena bikoiztu ahal izango du.
  Baina jarduera horrek gaur egun ingurumenean inpaktu esanguratsuak eragiten ditu eta, are gehiago, hura handitzeak , ekoizpen-mailaren proportzioan: kutsadura atmosferikoa, industria-likidoen isurketak, zarata eta bibrazioen sorrera, energia-kontsumo handia, etab.
  Airera isuritako substantzia kutsatzaileen artean (CO2, Co, no, PM10, NMVOC, CH4, N2O), inpaktu handiena dutenak berotegi-efektuko gasak edo berotegi-efektuko gasak (BEG) dira, eta horien artean karbono dioxidoa (CO2), kantitate handienean sortzen eta isurtzen baita, jatorri bikoitza izanik: alde batetik, gas naturalaren errekuntzaren ondorioz, eta Kimika silikatoa sortzean.
  Enpresak berak emandako datuen arabera, 2018. urtean 32.000 tona CO2 baino gehiago isuri zituen plantak atmosferara, eta hortik ondoriozta daiteke ekoizpena bikoiztuz gero emisio hori 50.000 tonatik gorakoa izango zela, nahiz eta enpresaren argudioa, alegia, iragazkiak hobetuko dituztela, kontuan hartu. Industriako isurketa likidoei dagokienez, enpresak gaur egun baimendutako bolumena, urteko 11.300 m3-koa, handitzea eskatuko du, 19.240m3-raino. Hau da, enpresak berak, uraren kontsumoa apenas handituko dela esan arren, isurketa likidoetan %70eko igoera aurreikusten duela. Inpakturik aipagarrienak horiek izanik, ezin ditugu ahaztu zarata eta bibrazioak edo argiren kutsadura bezalako beste batzuk, gehiago kontuan hartzen badugu instalazioa martxan dagoela 24 orduz, urteko 365 egunetan.
  Handitzearen txosten teknikoa eta ingurumenekoa eskatu eta aztertu dugunean, izugarrizko sorpresa hartu dugu: inpaktu hori duen enpresa kimikoa izan arren, e administrazio publikoak , ez ingurumen administrazioak, ez hidraulikokoak , ezta beste batek ere, ez ditu zuzenean kontrolatzen airerako emisioak, ez isuri likidoak, ez zaratak, ez ezer. Enpresa bera da bere "autoebaluazioa" egiten duena eta hiru urtean behin bakarrik egin behar duena. Ez da harritzekoa gero gertatzen dena gertatzea... eta Zaldibarko zabortegia eta hor bertan ditugun beste batzuk gogoratzen ditugu, benetako limbo legal eta informatibo batean... Larrabetzu, Lemoa, Igorre...
  Itxura guztien arabera, administrazioak argi berdea emango dio handitzeari; izan ere, eragin garrantzitsuak aitortuta ere, uste du horiek "bateragarriak" direla "neurri zuzentzaileak" hartu eta kontrolatzen badira. Baina, hona hemen arazoa: nork kontrolatzen du? Nork gainbegiratzen ditu neurri zuzentzaileak? Zaldibarko zabortegian ere kontrolak eta neurri zuzentzaileak zeuden... enpresak berak egiten zituen!. Orain hondamendia gertatu da, eta Eusko Jaurlaritza ez da gai zehazteko ez hondakin mota ez kantitatea, ez segurtasun-baldintzak, ezta lege-araudia betetzen ote zuen ere. Benetako pena ematen du administrazioko arduradunei entzutea justifikaezina dena justifikatu nahian.
  Horregatik guztiagatik, gure alegazioa ingurumen-administrazioaren zuzeneko eta etengabeko kontrola eta neurri zuzentzaileen ikuskapena exijitzean zentratu da. Gure ingurune naturala eta osasuna babesteko eskubidea dugu. Guztiz onartezina iruditzen zaigu enpresa kutsatzaileak berak "bere burua kontrolatzea", eta soilik hiru urtean behin.
  Alegazioaz gain, Lezamako Udalean eta URA Agentziann ekimenak aurkeztuko ditugu, tramite honetan duten zeregina ere bete dezaten eta, gainera, Kurutzeko industrialdea urbanizatzeko eta errepide "interpoligonala" eraikitzeko hartu zituzten konpromisoak bete ditzaten. Gaur egun, Angetu inguruak , bere zubiak jasan zuen erasoa eta Eguskitza errekaren ibilguaren artifizializazioa, konpondu ez ezik, nabarmen degradatu delako. Benetan lotsagarria da Lezamako inguru horrek pairatzen duen degradazioa.

  LA EMPRESA SILICATOS DE MALPICA AUMENTARÁ LA PRODUCCIÓN ( Y LA CONTAMINACIÓN)
  La empresa química Silicatos de Malpica S.L.U. ( antigua FMC Foret), situada en la misma muga entre Zamudio y Lezama está realizando los trámites administrativos y medio ambientales para ampliar su planta. Esta empresa produce silicatos sódicos y líquidos, y forma parte del grupo multinacional IQE desde que éste comprase la division de silicatos de FMC Foret en noviembre de 2015.
  El principal objeto de la ampliación será la instalación de un nuevo horno e instalaciones anexas, chimenea, almacenes ,etc. ,además de que ocuparán unos 1.000m2 más para almacenamiento de materiales. Con este nuevo horno, que tendrá una potencia equivalente a la suma de los dos existentes, la empresa podría , practicamente, duplicar su producción .
  Sin embargo, esta actividad y su ampliación produce actualmente y producirá , proporcionalmente a su nivel de producción, impactos significativos en el medio ambiente : Contaminación atmosférica, vertidos de líquidos industriales , generación de ruidos y vibraciones, importante consumo de energía, etc.

  Entre las substancias contaminantes emitidas al aire (CO2, CO, NO,PM10,NMVOC,CH4,N2O), las de mayor impacto son los gases de efecto invernader o(GEI) y de éstos el Dióxido de Carbono ( CO2), ya que éste es el que se genera y emite en mayor cantidad , teniendo un doble origen: Por una parte, por efecto de la combustión del gas natural y, por otra, como resultado de la reacción química al producir el Silicato sólido.

  Según datos aportados por la propia empresa , en el año 2018 , la planta emitió a la atmósfera más de 32.000 toneladas de CO2, de lo que se puede deducir que si duplica la producción esta emisión sobrepasaría las 50.000 toneladas, aún considerando el argumento de la empresa de que mejorarán los filtros. En cuanto a los vertidos industriales líquidos , la empresa va a solicitar un aumento del volumen autorizado que actualmente es de 11.300 m3 anuales , hasta los 19.240m3. Es decir que la propia empresa, que dice que apenas se incrementará el consumo de agua, prevé un incremento en los vertidos líquidos del 70%.
  Siendo éstos los impactos más reseñables no podemos olvidar otros como los ruidos y vibraciones o la contaminación lumínica, más si tenemos en cuenta que la planta está y estará en funcionamiento las 24 horas , los 365 días del año.

  Cuando hemos solicitado el informe técnico y medioambiental de la ampliación y lo hemos analizado , nos hemos llevado una tremenda sorpresa: A pesar de tratarse de una empresa química con este impacto, ninguna administración pública , ni medioambiental , ni hidráulica , ni ninguna otra, controla directamente , ni las emisiones al aire , ni los vertidos líquidos , ni los ruidos , ni nada de nada. Es la propia empresa la que hace su "autoevaluación " y sólo cada tres años. No nos extraña que luego pase lo que pasa...y nos acordamos del vertedero de Zaldibar y de otros que tenemos en ahí mismo en un auténtico limbo legal e informativo ...Larrabetzu, Lemoa, Igorre...

  Todo indica que la administración va a dar luz a la ampliación , ya que aún reconociendo sus importantes impactos considera que éstos son "compatibles" si se controlan y se toman las "medidas correctoras". Pero , y he aquí el problema, ¿quién controla ? ¿quién supervisa las medidas correctoras?. En el vertedero de Zaldibar también había controles y medidas correctoras...¡que hacía la propia empresa!. Ahora se ha producido el desastre y el GobiernoVasco es incapaz de concretar ni el tipo ni la cantidad de residuos, ni las condiciones de seguridad, ni siquiera si cumplía con la normativa legal. Da verdadera lástima oír a los responsables de la administración intentando justificar lo injustificable.

  Por todo ello nuestra alegación se ha centrado en exigir el control directo y continuo de la administración medioambiental y la supervisión de las medidas correctoras. Tenemos derecho a proteger nuestro medio natural y nuestra salud. Nos parece del todo inaceptable que sea la propia empresa contaminante la que se "auto controle" , y sólo cada tres años.
  Además de la alegación , presentaremos iniciativas ante el Ayuntamiento de Lezama y ante URA, para que también cumplan con su papel en este trámite y , además, cumplan con los compromisos que asumieron con motivo de la urbanización del polígono industrial de Kurutze y la construcción de la carretera "interpoligonal". A día de hoy la agresión que sufrió el entorno de Angetu con su puente medieval, y la artificialización del cauce del arroyo Eguskitza no solamente no se ha reparado sino que se ha degradado considerablemente. Una vergüenza la degradación que sufre todo ese entorno de Lezama.
  Lezama Bizirk